შენობა–ნაგებობები დროთა განმავლობაში იცვლება სივრცის გამოყენების, მომხმარებლის მოთხოვნისა დატექნოლოგიის ცვლილებების შედეგად. ძალზე მნიშვნელოვანია, რომ შენობის თქვენმა სისტემებმა დააკმაყოფილონ მოთხოვნა. საგეგმარო–პრევენციული სამუშაოები და აქტიური მომსახურება აუცილებელიასამშენებლო სამუშაოების შესრულების ხარისხობრივი მაჩვენებლების მაქსიმალურად, აგრეთე ავარიული სიტუაციების, აღჭურვილობის გაუმართაობისა და  რემონტის ხარჯების მინიმუმამდე შემცირებისშესანარჩუნებლად.
ჩვენ გთავაზობთ მონიტორინგის, ტექნიკური მომსახურების, ენერგოდაზოგვის და საექსპლუატაციო მხარდაჭერის მთელ რიგ აუცილებელ მომსახურებას.
• შენობების ენერგოსისტემების
• გათბობის, ვენტილაციის და კონდიცირების სისტემების
• შენობების საინჟინრო აღჭურვილობის
• სახანძრო სიგნალიზაციის სისტემის
• შენობის ყველა საინჟინრო ავტომატური მართვის სისტემების